Dress Preferences of Working Women According to Body Shapes

Emine ERYAZICI, Esen ÇORUH
2.223 707

Öz


Bu araştırmanın amacı, vücut şekillerine göre çalışan kadınların elbise tarzlarını incelemektir. Araştırmada veriler; 25-40 yaş arasında olan, üniversite bitiren, Türkiye’nin başkenti Ankara’da yaşayan 385 çalışan kadından anket formu yardımıyla toplanmıştır. Sonuç olarak; araştırmaya katılan çalışan kadınların %39.5’inin kum saati, %13.2’sinin kemikli üçgen, %11.9’unun üçgen, %9.6’sının kemikli kum saati, %8.3’ünün dikdörtgen, %6.2’sinin yuvarlak kum saati, %4.9’unun kavisli üçgen, %3.1’inin ters üçgen ve %3.1’inin elmas vücut şekline sahip oldukları saptanmıştır. Ayrıca kadınların; % 39.0’unun klasik kesim, % 27.8’inin yuvarlak yaka, % 45.2’sinin takma kol, % 33.2’sinin maksi boy, % 43.9’unun siyah renk ve % 63.4’ünün desensiz kumaşları tercih ettikleri görülmüştür. Özetle, araştırmaya katılan çalışan kadınların elbise tarzlarının vücut şekillerine göre farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Buna ek olarak araştırmada, çalışan kadınların vücut şekillerine göre doğru elbise tarzlarının seçimi için bazı öneriler verilmiştir

Anahtar kelimeler


Çalışan kadın, vücut şekli, elbise tercihi, elbise önerisi

Referanslar


Kılıç, D., Öztürk, S., (2014), Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama, Amme İdaresi Dergisi, 47(1), 107-130.

Lee, J.Y., Istook, C.L., Nam, Y.J., Park, S.M., (2007), Comparison of Body Shape Between USA and Korean Women, International Journal of Clothing Science and Technology, 19(5), 374-391.

Ujevié, D., Petrak, S., Hrastinski, M., Mahnié, M., (2012), Development of The Garment Size System and Computer- Based Body Models, Tekstil ve Mühendis, 19(85), 35-40.

Hasler, N., Stoll, C., Rosenhahn, B., Thormahlen, T., Seidel, H.P., (2009), Estimating Body Shape of Dressed Humans, Computers & Graphics, 33 (3), 211-216.

Song, H.K., Ashdown, S.P., (2011), Categorization of Lower Body Shapes for Adult Females Based on Multiple View Analysis, Textile Research Journal, 81(9), 914-931.

Connell, L.J., Ulrich, P., Knox, A., Hutton, G., Bruner, D., Ashdown, S., (2003), Body Scan Analysis for Fit Models Based on Body Shape and Posture Analysis, National Textile Center Annual Report: November, 1-10.

Çileroğlu, B., (2010), Body Shapes of Turkish Women: In Terms of The Ready-to-Wear Industry, Journal of Textile and Apparel, 2, 130-136.

Vuruşkan, A., Bulgun, E., (2013), Kişiye Özel Giysiler İçin Vücuda Uygunluk Analizi, Tekstil ve Mühendis, 20(90), 42- 53

Connell, L.J., Ulrich, P.V., Brannon, E.L., Alexander, M., Presley, A.B., (2006), Body Shape Assessment Scale: Instrument Development for Analyzing Female Figures, Clothing and Textile Research Journal, 24(2), 81-95.

Tama, D., Öndoğan, Z., (2014), Fitting Evaluation of Pattern Making Systems According to Female Body Shapes, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 4(106), 107-111.

Allen, B., Curless, B., Popovic, Z., (2003), The Space of Human Body Shapes: Reconstruction and Parameterization From Range Scans, The World’s Largest Marketplace of Computer Graphics and Interactive Techniques Conference, 27-31 July, 587-594.

Bauser, D.A.S., Suchan, B., Daum, I., (2011), Differences Between Perception of Human Faces and Body Shapes: Evidence From The Composite Illusion, Vision Research, 51, 195-202.

Olaru, S., Niculescu, C., Mocenco, A., Salistean, A., Teodorescu, M., (2011), Shape Categories for The Romanian Female Population and Specific Clothing Recommendations, Industria Textila, 62(3), 155-160.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., (2013), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.

Spillane, M., (1991), The Complete Style Guide, Piatkus, UK.

Eryazıcı, E., (2014), Çalışan Kadınların Vücut ùekillerine Göre Giysi Tercihlerinin Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Giyim Endüstrisi ve Giyim Sanatları Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

Simmons, K., Istook, C.L., Devarajan, P., (2004), Female

Figure Identification Technique (FFIT) for Apparel Part I: Describing Female Shapes, Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, 4(1), 1-16.

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi- MEGEP, (2007), Giyim Üretim Teknolojisi- Giysi Teknik Çizimleri II, TC Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara.

Göksel, İ., (2013), Female Labor Force Participation in Turkey: The Role of Conservatism, Women's Studies International Forum, 41, 45-54.

Kılınçarslan, S., (2011), İş Hayatındaki Kadının Giysi Seçi- minde Renk Tercihi: Giresun Üniversitesi Örneği, Yayınlan- mış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Koca, E., Koç, F., (2008), Çalışan Kadınların Giysi Seçimleri ve Renk Tercihleri, Elektronik Sosyal Bilimleri Dergisi, 7(24), 171-200.